top of page
BGF

BRIDGING FUND (BGF)

Mosti (Minister of Science, Technology and Innovation)

Opening Soon.jpg

Maximum Grant RM4Mil

Grant Amount :
Type of Grant :

Commercialization

Status :

Open

Agency :

Mosti (Minister of Science, Technology and Innovation)

BGF

Technology Readiness Level (TRL 7-9)


Research and Development (R&D) and innovation play an important role in advancing Science & Technology in a knowledge-based and innovation economy. Technology development, creation of new products and services are important to generate wealth and well-being of the community as well as enhance the competitive advantage of the country's R&D

Open for :

i. Syarikat Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS);

ii. Syarikat Pemula (start-up);

iii. Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Awam dan Swasta;

iv. Politeknik dan Kolej Komuniti;

v. Institut Penyelidikan Kerajaan (GRI); dan

vi. Agensi Sains, Teknologi dan Inovasi Kerajaan (STI).


Selected sector:

 • Bahan Termaju untuk Ekonomi Kitaran dan Masyarakat Lestari

 • Kilang Pintar Generasi Baharu

 • Pembuatan Peranti Pintar dan Pembangunan Teknologi

 • Kesihatan Digital

 • Perubatan Jitu

 • Hab Ujian Klinikal bagi Negara Membangun

 • Makanan Laut Nilai Tinggi

 • Makanan Halal Premium

 • Input Pertanian Tempatan

 • Pengurusan Rantaian Bekalan Pintar untuk • Kelestarian Produk Hutan

 • Buah-buahan Tropika Premium

 • Makanan Unggul (“Superfood”) Tempatan • Pengurusan Bersepadu Sumber Air

 • Pengurusan Bersepadu Infrastruktur dan Infostruktur Bandar

 • Sistem Pintar untuk Komuniti Bandar – Luar Bandar Terhubung

 • Reka Bentuk dan Analisis Berpaksikan Manusia

 • Kepelbagaian Tenaga Boleh Diperbaharui

 • Sistem Penyimpanan Tenaga

 • Grid Mikro

 • Biodiversiti Jitu

 • Produk Eko-Inovatif daripada Bahan Buangan

 • Model Perniagaan Langganan dan Platform Perkongsian

 • Perkhidmatan Berdigital & Berautonomi

 • Teknologi Kewangan dan Kewangan Islam

 • Pembelajaran Berasaskan Pengalaman dan Penyesuaian Peribadi

 • Pensijilan Mikro

 • Pembelajaran Dalam Talian Global: Mempromosikan Kandungan Tempatan

 • Kandungan Kreatif dan Warisan

 • Pelancongan Digital

 • Pelancongan Nilai Tinggi

Criteria


The grant cover the expenses of

 1. Reka bentuk (produk dan komunikasi visual);

 2. Akreditasi / Pensijilan / Pematuhan Standard / Technology Audit (kecuali untuk membuat kilang atau loji pembuatan, Original Equipment Manufacturer (OEM));

 3. Inkubasi termasuk kemudahan perkhidmatan nilai tambah (khidmat nasihat dan konsultansi teknikal);

 4. Pembangunan modal insan berkaitan projek (latihan berkaitan Good Manufacturing Practice (GMP), Halal, Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP));

 5. Kajian validasi pasaran (product market validation) dan aktiviti pengubahsuaian produk sedia untuk pasaran;

 6. Pembelian peralatan atau fasiliti sokongan yang berkaitan dengan projek (tidak melebihi 40% daripada jumlah yang diluluskan);

 7. Pendaftaran/Perolehan/Perkongsian dan Insentif Harta Intelek;

 8. Pemindahan Teknologi;

 9. Up-Scaling teknologi;

 10. Advanced packaging;

 11. Kos pengangkutan untuk pembangunan produk;
  Termasuk perbelanjaan dan pengangkutan untuk perjalanan domestik sahaja yang berkaitan langsung dengan projek.
  Perjalanan terhad kepada kelas ekonomi menggunakan laluan langsung terpendek oleh pembekal perkhidmatan penerbangan kecuali dalam keadaan yang memdedak
  Entiti hendaklah memohon kelulusan MOSTI jika tuntutan perjalanan dan pengangkutan selain daripada perkara yang dinyatakan di atas.

12. Pelantikan Graduate Research Assistant (GRA) / Research Officer (RO) dengan kadar mengikut kategori pemohon iaitu: a) Pemohon daripada IPT dan kolaborator IPT sahaja

 • Melantik GRA yang terlibat secara langsung dalam projek ini.

 • Kadar elaun GRA adalah mengikut kelayakan akademik iaitu RM3,200 bagi GRA-PhD dan RM3,000 bagi GRA-Sarjana.

 • Elaun ini termasuk potongan untuk PERKESO / KWSP b) Pemohon daripada GRI, Agensi STI, Syarikat Pemula dan PKS

 • Melantik RO yang terlibat secara langsung dalam projek ini.

 • Kadar elaun RO adalah mengikut kelayakan akademik: i. Mempunyai Ijazah Sarjana Muda yang berkaitan skop projek dan kadar elaun adalah sebanyak RM3,000. ii. Mempunyai Ijazah Sarjana / Ijazah Kedoktoran yang berkaitan dengan skop projek dan kadar elaun adalah sebanyak RM3,200.

 • Elaun ini termasuk potongan untuk PERKESO / KWSP

 • Pemohon daripada Syarikat Pemula dan PKS hendaklah berkolaborasi dengan Institut Pengajian Tinggi (IPT).

 • Definisi RO: a) Individu yang dilantik untuk membantu melaksanakan aktiviti penyelidikan; b) hendaklah mempunyai kelayakan akademik bersesuaian dengan projek R&D yang dilaksanakan; dan c) bukan berstatus pekerja di organisasi pemohon.

RM4,000,000 for 36 month

bottom of page